Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eventplaats.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Voor zover uit de aard of strekking daarvan niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Eventplaats: onderdeel van DM Concepts BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62460064.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die zich middels de website heeft geregistreerd en daarmee in staat wordt gesteld van de diensten van Eventplaats gebruik te maken.
 3. Leverancier: de feitelijke leverancier van het product, de dienst, de activiteit of het arrangement, welk product, welke dienst of arrangement op de website ter verkoop wordt aangeboden.
 4. Activiteit: een enkel- of meervoudige actieve bezigheid die op Eventplaats.nl vrijblijvend worden opgezet om te ondernemen met als doel zichzelf te ontwikkelen en/of nieuwe mensen te leren kennen. Daaronder vallen onder meer (professionele) workshops, lezingen, uitgaansactiviteiten, feesten, sportieve en avontuurlijke activiteiten, kunst en cultuur, body en mind, andere diensten of faciliteiten en/of het gebruik van materialen, maaltijden en drank met dag- en/of nachtverblijf in binnen- of buitenland. Vervoer van en naar de plaats van activiteit valt daar nooit onder.
 5. Website: www.eventplaats.nl .
Artikel 2. Algemene bepalingen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, transacties, overeenkomsten en andere rechtshandelingen die middels de website door de wederpartij met Eventplaats worden aangegaan.
 2. Bij registratie als bedoeld in het volgende artikel verklaart de wederpartij met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden in te stemmen, waarna deze voorwaarden stilzwijgend van toepassing op de in het vorige lid bedoelde activiteiten, transacties, overeenkomsten en andere rechtshandelingen.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert in geval van strijdigheid, boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
Artikel 3. Registreren en beveiliging
 1. Voor gebruikmaking van de diensten van Eventplaats, dient de wederpartij zich op de website te registreren. De wederpartij is gehouden alle bij de registratie gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Registratie is uitsluitend toegestaan voor personen die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Eventplaats draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 2. Eventplaats bevestigt de registratie van de wederpartij langs elektronische weg. Na ontvangst van deze bevestiging is de wederpartij in staat middels haar inloggegevens van de diensten van Eventplaats gebruik te maken.
 3. Inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en persoonsgebonden. Het is de wederpartij niet toegestaan haar inloggegevens ter beschikking van derden te stellen. Alle handelingen die onder de account van de wederpartij worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend. Voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens door derden, draagt Eventplaats nimmer enige aansprakelijkheid.
 4. In geval zich ten aanzien van de door de wederpartij bij de registratie opgegeven gegevens wijzigingen voordoen, is de wederpartij gehouden deze gegevens zo spoedig mogelijk onder haar account op de website te wijzigingen.
 5. De wederpartij is te allen tijde in staat haar registratie ongedaan te maken op de daartoe op de website voorgeschreven wijze. Een dergelijke ongedaanmaking laat de verplichting tot nakoming van eventuele verbintenissen die de wederpartij is aangegaan voordat de registratie is ongedaan gemaakt, onverlet, evenals de toepasselijkheid van de bepalingen in deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking ook na beëindiging van de registratie van kracht blijven.
 6. De wederpartij is gehouden om de apparatuur waarmee de wederpartij zichzelf toegang verschaft tot de website afdoende en volgens gebruikelijke maatstaven te beveiligen tegen virussen, andere schadelijke componenten en onrechtmatige programma’s en bestanden die zich kunnen verspreiden via het internet. Voorts dient wederpartij voldoende (beveiligings-) maatregelen te nemen om gebruik van haar inloggegevens door derden tegen te gaan.
Artikel 4. Aanbod van activiteiten
 1. Zowel Eventplaats als de leverancier zijn niet gebonden aan een aanbod van activiteiten op de website dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. Om van het aanbod van activiteiten op de website gebruik te maken dient de wederpartij middels haar inloggegevens op de website in te loggen. De wederpartij staat er voor in dat zij volgens de wet gerechtigd is juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. De wederpartij kan niet van het aanbod van producten en diensten gebruik maken in geval zij krachtens deze algemene voorwaarden tijdelijk of blijvend van deelname is uitgesloten.
 3. Ten aanzien van activiteiten die nog niet zijn gestart is de leverancier gerechtigd wijzigingen in het aanbod van de activiteit  aan te brengen.
 4. Elk aanbod van activiteiten geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid daarvan. De leverancier is niet gehouden tot levering van activiteit over te gaan in geval deze niet leverbaar of beschikbaar zijn.
 5. In geval van discrepantie tussen mededelingen omtrent het aanbod van activiteiten enerzijds en de mededelingen daaromtrent van de leveranciers anderzijds, zijn de mededelingen van de leverancier leidend.
Artikel 5. Ethiek en gedragsnormen
 1. De wederpartij is zich ervan bewust dat het plaatsen van berichten met een negatieve, beledigende, bedreigende, grove, obscene of wederrechtelijke aard of inslag, niet is toegestaan.
 2. De wederpartij is zich ervan bewust dat zonder expliciete toestemming van de leverancier, het niet is toegestaan om reclame te maken voor andere producten, diensten of andere commerciële activiteiten en doelen.
 3. Niet nakoming of een handelen of nalaten in strijd met voorafgaande leden staat op straffe van onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap, zonder dat een recht op restitutie van betaalde gelden bestaat. Dit laat onverlet het recht van de leverancier op volledige schadevergoeding bij ontstane schade.
Artikel 6. Uitsluiting van deelname en verbodsbepaling
 1. Leverancier behoudt zich het recht voor je lidmaatschap op elk moment te beëindigen en van deelname aan activiteiten uit te sluiten, indien je gedrag, lichamelijke of geestelijke beperkingen of een andere omstandigheid daartoe aanleiding geeft. Leverancier is daartoe echter op geen enkele wijze verplicht, noch verantwoordelijk. Leverancier is dan niet gehouden tot restitutie van gelden en heeft onverminderd het recht op volledige schadevergoeding bij eventueel ontstane schade.
 2. Leveancier behoudt zich het recht voor om door jouw gepubliceerde berichten aan te passen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien dit passend of noodzakelijk wordt geacht.
 3. Wederpartij is jegens leverancier aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van jezelf, of door jou toegelaten introducés of derden. Wederpartij vrijwaart leverancier volledig van aanspraken van anderen.
Artikel 7. Betaingsvoorwaarden
 1. Bij betaling aan Eventplaats heeft wederpartij de mogelijkheid te betalen met iDeal
 2. Tenzij in de bevestigingsmail uitdrukkelijk anders is vermeld, is de wederpartij de door haar verschuldigde betalingen in verband met de transactie aan Eventplaats verschuldigd.
 3. Om de dienst of activiteit op te eisen dient de wederpartij binnen 24 uur na totstandkoming van de betreffende transactie aan haar betalingsverplichting te voldoen. Betalingen dienen plaats te vinden op de wijze en in de valuta zoals door Eventplaats in de bevestigingsmail is aangegeven.
 4. Indien geen of niet-tijdige betaling plaatsvindt, is Eventplaats gerechtigd de transactie te annuleren en de activiteiten of diensten niet langer voor de wederpartij gereserveerd te (doen) houden.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
 1. Eventplaats is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering of diefstal of schade, direct of indirect van of aan goederen van de wederpartij.De website kan links naar websites van derden bevatten. Eventplaats heeft geen invloed op en is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.
 2. Eventplaats selecteert leveranciers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Eventplaats staat echter niet in voor de kwaliteit van de door derden geleverde diensten en activiteiten. Uitsluitend de betreffende leverancier draagt daarvoor de aansprakelijkheid. De wederpartij vrijwaart Eventplaats van al haar aanspraken en aanspraken van derden ter zake.
 3. Eventplaats draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een omstandigheid die niet aan hem kan worden toegerekend, zoals, maar niet beperkt tot overmacht.
 4. Eventplaats draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 5. Eventplaats is niet aansprakelijk voor schade in verband met technische storingen van de website of andere toegankelijkheidsproblemen ten aanzien van de website.
 6. Eventplaats is nimmer aansprakelijk voor indirecte oftewel gevolgschade geleden door de wederpartij of een derde in verband met de door Eventplaats geleverde activiteiten. Onder indirecte schade wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 7. Indien Eventplaats ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk is voor schade als gevolg van een aan hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een transactie met de wederpartij, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de participatie aan een bepaald evenement, dan wel de verkochte dienst.
 8. Om haar eventuele aanspraken jegens Eventplaats geldig te maken, dient de wederpartij daarvan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten, binnen een maand na ontstaan van die aanspraak met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van deze vermeende aanspraak schriftelijk aan Eventplaats mede te delen, op straffe van verval van recht. Behoudens de dwingende wettelijke rechten van consumenten verjaren alle vorderingen en verweren jegens Eventplaats door verloop van één jaar.
Artikel 9. Overmacht
 1. Eventplaats is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen ten aanzien waarvan de nakoming door overmacht wordt belemmerd, opgeschort.
 3. Indien de nakoming van een verbintenis door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de verbintenis met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Eventplaats bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de verbintenis afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht, anders dan kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 10. Klachten
 1. Klachten dienen binnen bekwame tijd na ontstaan daarvan gemotiveerd te worden ingediend bij Eventplaats. De wederpartij is gehouden Eventplaats en/of de leverancier alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken die redelijkerwijs kan bijdragen aan de oplossing van de klacht en beperking van eventuele schade.
 2. Klachten omtrent de dienstverlening van Eventplaats, alsmede omtrent de hoogte van door de wederpartij verschuldigde (koop)prijzen, dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een maand nadat de wederpartij van de vermeende gebreken die tot de klacht hebben geleid kennis droeg of redelijkerwijs kennis had kunnen dragen, schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Eventplaats.
 3. Klachten omtrent de uitvoering van diensten te leveren of geleverd door de leverancier, dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk bij de betreffende leverancier te worden gemeld. Indien een dergelijke klacht niet naar tevredenheid van de wederpartij wordt opgelost, dient de klacht overeenkomstig het vorige lid aan zowel Eventplaats als de leverancier te worden gericht.
Artikel 11. Uitsluiting en/of verwijdering
 1. Eventplaats is gerechtigd de wederpartij van gebruik van de door Eventplaats aangeboden diensten uit te sluiten in geval:
  • de wederpartij in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
  • de wederpartij het voor Eventplaats onmogelijk maakt de door haar ingevulde gegevens op juistheid te controleren;
  • indien de wederpartij de eer of de goede naam van Eventplaats aantast, al dan niet door gebruik van aanstootgevende of beledigende gebruikersnamen, of;
  • indien de wederpartij de dienstverlening en/of onderneming van Eventplaats op enigerlei andere wijze verstoort.
 2. Eventuele tegoeden die op het moment van uitsluiting en/of verwijdering van de wederpartij op haar account aanwezig zijn, komen te vervallen. Door de betreffende wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 3. De rechten van Eventplaats als bedoeld in lid 1 kunnen niet worden ingeroepen voor zover de tekortkoming van de wederpartij de betreffende maatregel niet rechtvaardigt.
Artikel 12. Privacy
 1. Eventplaats respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn diensten. Eventplaats staat ervoor in dat persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt.
 2. De door de wederpartij verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de uitvoering van de diensten door Eventplaats mogelijk te maken. Behoudens voor zover zij bij de uitvoering van transacties zijn betrokken, verstrekt Eventplaats persoonsgegevens van de wederpartij nimmer aan derden.
 3. Eventplaats zal de wederpartij die zich op die berichtgevingen heeft geabonneerd informeren over aanbiedingen en diensten van Eventplaats, dan wel bij hem aangesloten partners. De wederpartij kan zich voor deze berichtgevingen afmelden op de daartoe voorgeschreven wijze. Door inschrijving voor de nieuwsbrief van Eventplaats gaat de wederpartij akkoord met de door Eventplaats vastgestelde voorwaarden ter zake die nieuwsbrief. Voorts gaat de wederpartij door die inschrijving akkoord met het feit dat zij benaderd kan worden om abonnee te worden van nieuwsbrieven van de andere door DM Concepts geëxploiteerde websites, zuster- of dochterondernemingen van DM Concepts, dan wel zijn partners.
 4. Voor meer informatie omtrent privacy wordt de wederpartij verwezen naar het privacy statement van Eventplaats, welke op de website is gepubliceerd.
Artikel 13. Intellectuele eigendom
 1. Eventplaats, alsmede de leverancier behouden zich alle rechten van intellectueel eigendom voor ter zake producten en diensten, de website, inclusief de daarop geplaatste ontwerpen, programmatuur en documentatie, en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van transacties tussen Eventplaats en de wederpartij, dan wel die daaruit voortvloeien. De levering van producten en diensten strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan goederen waarop rechten van intellectuele eigendom van Eventplaats of leveranciers rusten, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins ter beschikking van derden te stellen, tenzij uit het gebruik van geleverde diensten of producten noodzakelijkerwijs anders voortvloeit, dan wel dit geschiedt met voorafgaande instemming van de rechthebbende.
 3. De wederpartij zal aanduidingen van Eventplaats of de leveranciers betreffende rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
Artikel 14. Slotbepalingen
 1. Voor vragen of klachten kan per e-mail contact met Eventplaats worden opgenomen: [email protected]
 2. Op elke rechtsverhouding tussen de wederpartij en Eventplaats is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaat, zijn partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Eventplaats aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 5. Eventplaats is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de reeds geregistreerde wederpartij met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking daarvan, dan wel een andere termijn indien dit bij de bekendmaking is vermeld.
 6. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de hierin opgenomen bedingen.